Notater


Match 1 til 50 fra 6,077

      1 2 3 4 5 ... 122» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1 Registreringstidende for Aktieselskaber, Forsikringsselskaber og Foreninger
Udgivet på foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart – 1955
Aktieselskaber:
Under 27. april [1955] er optaget som:
Register-nummer 25.594: „Johs. Mikkelsen, fabrikken „Hjerm" A/S, Kjellerup", hvis formål er at drive fabrikations- og handelsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i Kjellerup kommune; dets vedtægter er af 20. december 1953 og 6. juni 1954. Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 4000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i forskellige værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved overdragelse af aktier har fabrikant Mikkelsen, hans hustru Petrea Kristiane Mikkelsen og disses descendenter, subsidiært bestyrelsen på selskabets vegne forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Selskabets stiftere er: Fabrikant Johannes Julius Mikkelsen, fru Aase Nyholm Jensen, begge af Kjellerup, fru Dagny Marie Pedersen, Viborg.
Bestyrelse: Nævnte J. J. Mikkelsen, Aa. N. Jensen, D. M. Pedersen samt fru Henny Nyholm Selbert, Odense, frøken Anna Nyholm Mikkelsen, H. C. Andersens Boulevard 48, København.
Direktion: Nævnte J. J. Mikkelsen samt Aage Richard Jensen, Kjellerup.
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af to direktører i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af mindst halvdelen af bestyrelsen eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør. Eneprokura er meddelt: Johannes Julius Mikkelsen, Aage Richard Jensen, Petrea Kristiane Mikkelsen. 
Familie F909
 
2 - Tjener hos Anders Pedersen i Hejlskov Laustsen, Jensine (I115)
 
3 - Tjener hos Anton Lajgaard i Hejlskov Laustsen, Anne Andrea (I114)
 
4 - Tjener hos husbonde Poul Poulsen af Lund  Laustsen, Maren Kirstine (I111)
 
5 Aksel Kjaer Jensen
Birth: 20 Aug 1951
Denmark
Death: 18 Apr 2012 (aged 60)
British Columbia, Canada
Burial: Victory Memorial Park
Surrey, Greater Vancouver Regional District, British Columbia, Canada 
Jensen, Aksel Kjær (I4570)
 
6 "Vorre" staves forskelligt: Vorre - Worre - Vorde Pedersen (Vorre), Jens (I4972)
 
7 "Vorre" staves forskelligt: Vorre - Worre - Vorde Jørgensen (Vorre), Peder (I4974)
 
8 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I2522)
 
9 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I2523)
 
10 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I2535)
 
11 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F708
 
12 11. Jan. 1789 Jordet Christen Pedersens Kone i Sundstrup, 70 Aar gl. Jensdatter, Mette (I3894)
 
13 12 April 1784 Jordet Peder Skræder i Sundstrup, 64 Aar gl. Christensen Skræder / Ambrusen, Peder (I3885)
 
14 13 April 1797 Jordet Laus Pedersens Moder i Sundstrup, 76 Aar gl. Lauritsdatter Slot, Giertrud (I3886)
 
15 1690 d. 3 Februarij begravet H: Søren Anchersøn Sognepræst her til Staden. Anchersen Colding, Søren (I1370)
 
16 1714 October d. 30. ?? Wilhelm Wilhelmsön Brochmand med Maren Christensdatter Familie F349
 
17 1732 d. 3. Martij kastede jeg Jord paa Jørgen Fabers Barn Maria Cathrina ..... Faber, Maria Cathrina Jørgensdatter (I1539)
 
18 1732 den 9. Julij kastede Jeg Jord paa Jørgen Fabers en Rytter af .... Compagnie lidet Barn Sidsel paa 3 Aar gl. .... Jord.  Faber, Sidsel Jørgensdatter (I1538)
 
19 1739 d. 12. Martz begraven Hr. Christian Fabers Søn, Peter, 11 Dage gammel.  Faber, Peter (I1543)
 
20 1739 d. 26. Februar inddøbt Hr. Christian Fabers Søn, og kaldet Peter, som d. 25. ? blev født. Faber, Peter (I1543)
 
21 1740 d. 28. Octbr. læst over Velærværdige Hr. Christian Fabers Barn i Biergegrav, som blev inddøbt d. 15de Septber, kaldet Peter Andreas, baaren af Velædle Hr. Bishop-Inde Wøldike i Viborg, Anne Marie.
Fadderne: Velærværdige Hr. Povel Faber i Woer, Velærværdige Hr. Mogens Marcussen i Kousted, Velærværdige Hr. Hans Faber i Christrup. Provst-Inden Madme Olufsen i Ørum, Sophie Amalia, Madme Faber i Christrup.
Samme Dag introducered Madme Faber Hr. Christian Fabers Kiereste i Biergegrav. 
Faber, Peter Andreas (I1544)
 
22 1741 d. 6. Februar begraven Hr. Christian Fabers liden Søn Peter Andreas, som var 4 Maaneder gammel. Faber, Peter Andreas (I1544)
 
23 1742 d. 20. Junii Døbt Hr. Christian Fabers Barn i Biergegrav som blev kaldet Barbara Christiana, baaren af Sl. (=salig) Hr. Peters Enke fra Vorning.
Fadderne: Velærværdige Hr. Thomas Heé fra Borup, Hr. Poul Faber fra Woere, Hr. Hans Faber fra Christrup, Provst-Inde Olufsen fra Ørum. Madm. Heé fra Borup. 
Faber, Barbara Christiana (I1545)
 
24 1744 d. 18 Junij døbt Velærværdige Hr. Christian Fabers Barn, kaldet Peter Elias, baaren af Provst-Inden Madme Øluffsens af Ørum, som blev født d. (dato mangler).
Faddere: Velærværdige Hr. Thomas Heé fra Borup, Hr. Lars Baij fra Høeberg, Mons. Jürgen Marqvard fra Synder-Bek, Madme Vibbike Hees fra Borup, Madme Berthe LarsDaatter Baijs fra Høeberg. 
Faber, Peter Elias (I1546)
 
25 1745 d. 8de September Døbt Velærværdige Hr. Christian Fabers Barn, kaldet Hans Jørgen, baaren af Jomfr. Magrethe Lange i Randers.
Fadderne: Velærværdige Hr. Poul Faber i Vore, Monsr. Jørgen Marqvard fra Synderbech, Monsr. Damianus Knudsen i Biergegrav-Præstegaard, Jomfr. Bornech fra Borup, Jomfr. Gimling fra Christrup. 
Faber, Hans Jørgen (I1547)
 
26 1746 d. 8de Februarius Begraven Hr. Christian Fabers Barn i Biergegrav navnlig Hans Jørgen, som var 22 Uger gammel. Faber, Hans Jørgen (I1547)
 
27 1748 d. 24de Junij Døbt Hr. Christian Fabers Søn i Biergegrav kaldet Hans Henrich og baaret af Madme Hee, Hr. Thomas Hees kiæreste i Boerup.
Faddere: Hr. Thomas Hee i Boerup, Hr. Hans Faber i Christrup, Hr. Mogens Marcussen i Kousted, Monsr. Jørgen Faber fra Aarhus, Madme Hansen Seigr. .... Hansens Kiæreste i Randers.  
Faber, Hans Henrich (I1548)
 
28 1752 d. 11te Majus begraven Hr. Christian Fabers Datter i Biergegrav navnlig Elizabeth Christine, som var 4 Uger og 1 Dag gammel. Faber, Elizabeth Christine (I1549)
 
29 1752 d. 12te Aprilis døbt Hr. Christian Fabers Barn i Biergegrav, som blev kaldet Elizabeth Christine, baaret af Madme Bredahl, Forvalter Bredahls Hustru ved Fussingøe.
Faddere: Hr. Thomas Hee i Borup, Hr. Mogens Marcusen i Kousted, Hr. Christian Lemmiche, Capellan i Biergegrav, ....?.....?...... i Fussingøe Wase-Huus, Jomfr. Anne Margrethe ..ersdatter, Hr. Provst Ølufsens Datter i Ørum. 
Faber, Elizabeth Christine (I1549)
 
30 1753, 1. Pintze Dag (= 10. Juni) om Morgenen Kl. 4 døde Mag. Lauge Pedersen, Sogne Præst for Synder og Nørre Borch Menigheder og Provst i Nørre Herred. D. 18. Junij blef hand derefter begravet. Pedersen, Lauge (I1358)
 
31 1755 Den 8. Octbr. Copulered Velærværdige Hr. Jens Bierring Sogne Præst for Hammelev og Enslev Menighed og Jomfr. Lene Marie Faber Præstens Datter af Biergegrav. Familie F444
 
32 1760 d. 22de December blev Præstens lille Datter Lene Margarethe begravet. Biering, Lene Margarethe (I1574)
 
33 1762 d. 19de Ditto (= november) blev Præstens Velærv. Hr. Beirings liden Daatter begravet. Biering, Unavngiven pige (I1576)
 
34 1770 Die 3. Augustij blev efter Kongl. allernaadigst Dispensation om friehed fra Trolovelses holdelse, Sr. Mathias Gyberg Faber og Enken Anne Sørensdatter Thorsøe, copulerede. Familie F445
 
35 1770 Dom. 3. Novembr. blev Monsieur Gybergs Datter Lene Margrethe baaret til Daaben af Madame Bierring, fulgte hende Madame Borup i Greenaae.
Fadderne vare Anders Andersen, Jens Jensen, Anders Skineberg? og Christen Smed af Hammelef. 
Faber, Lene Margrethe (I1559)
 
36 1771 Die 29 Junij blev Præstens Kiereste Sal. Madame Biering tilligemed hendes dødfødde Søn begravet. Hendes Alder var 37 Aar 8te Maaneder og 7 Dage. Faber, Lene Marie (I1535)
 
37 1771 Die 29 Junij blev Præstens Kiereste Sal. Madame Biering tilligemed hendes dødfødde Søn begravet. Hendes Alder var 37 Aar 8te Maaneder og 7 Dage. Biering, Dødfødt dreng (I1570)
 
38 1771 Eod. die. (=samme dag dvs. 29. Junij) Præstens Hr. Bierings Datter Lene Margarethe begravet, 4 Aar gammel. Biering, Lene Margrethe (I1569)
 
39 1772 d. 9de Aug. Jørgen Troulstrups Enke i Schaltz begr. 59 Aar gl. Nielsdatter, Maren (I4251)
 
40 1772 Die 5te Maji Præstens Søn Christian Georg 13 Aar gammel. Biering, Christian Georg (I1573)
 
41 1773 Dom. 3. p. Epiphan. (= 24. januar) blev Sr. Gybergs Søn Christian Severin baaret til Daaben af Jomfrue Monrad, som blev fulgt af Jomfrue Biering Præstens Datter.
Vidnerne vare Hans Hansen, ?asmus? Jensen, Eskild Sørensen, Søren Smeds Hustru og Maren Sørensdatter. 
Faber, Christian Severin (I1560)
 
42 1773, Den 3die Martij var ..?.. i Ogi Jensens Huus i Bygum, og døbt hans Søn som blev kaldet Jens. Samme Barn var til Kirke den 7de Martij og blev baaren af Birkedommer Holms Hustrue. Vidner vare Christen Tærkildsen, Maren Tærkildsdaatter af Guldager, Peder Andersen af Nørager og Christen Alstrup af Bygum. Moderen holdt Kirkegang d. 18de April. Ogisen, Jens (I6018)
 
43 1776 d. 4. November blev min Moder Hr. Søren Mørchs Enke 74 Aar gammel begraven. Mouritsdatter, Anne Marie (I1307)
 
44 1776 Mandagen d. 22de Jan: blev Residerende Capellans Welærværdge Hr: Heegaards liden Søns Matthias Ancher, som samme Dags Morgen var bleven hiemmedøbt, for at korte Døbe-Acten i Kirken, i den stærke Kulde, hans Daab publicered i Kirken og baaren af Mad: ? Thugeselns. Fadderne vare ….. Heegaard, Matthias Ancher (I1405)
 
45 1777 d. 19 Martii Claus Pedersen i Lund, 84 Aar gl. Pedersen, Claus (I4261)
 
46 1777 Den 16. Febr. Jordet Jens Andersen Gandborg i Rind, gl: 78 Aar, og hands Hustrue Maren Jensdatter, gl: 67 Aar. Andersen Gandborg, Jens (I4226)
 
47 1777 Den 16. Febr. Jordet Jens Andersen Gandborg i Rind, gl: 78 Aar, og hands Hustrue Maren Jensdatter, gl: 67 Aar. Jensdatter, Maren (I4227)
 
48 1780 Augusti 27. Jordet Anders Gamborg Kone i Rind gl: 37 Aar. Jørgensdatter Troelstrup, Maren (I4234)
 
49 1782 d. 20 Octob. havde Peder Pedersen Michelsen i Hverrestrup 1 Datter til Daaben kaldet Kirsten. Jens Christophersens Hustrue af Glerrup bar. … Laurs S… … Hustrue ibid fulgte med. Fadderne …. … Michelsen af Hverrestrup, Degnens Søn Wolf Casper af Westerbølle, og Jens Christophersens Karl Lauritz af Glerrup. Pedersdatter, Kirsten (I2623)
 
50 1782 Die 29. Novemb. Sr. Mathias Gyberg Faber begravet, 50 Aar gammel Faber, Matthis Gyberg (I1534)
 

      1 2 3 4 5 ... 122» Næste»